Vejkabos kennel

Till jägare från jägare!

Dogbase

Sverige har under några år inte varit med i DogBase. Nu har Svenska Wachtelhundsklubben valt att återigen medverka. Tills nästa uppdatering kommer alla Svenska hundar vara registrerade (hösten 2011). Det är viktigt att så många länder som möjligt ansluter sig till DogBase för att underlätta avels utbytet. Ett svenskt deltagande i DogBase är till stor del avgörande för våra möjligheter till ett systematiskt avelsutbyte över gränserna!

Vad är DogBase?
DogBase är en databas med lagrade uppgifter om alla Wachtelhundar från de länder som är anslutna till systemet. DogBase använder sig av sk. BLUP-index för att beräkna ett avelsvärde.

Avelsvärde är ett mått på individens nedärvningsförmåga, det vill säga en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap, och inte ett mått på vad avelshunden själv har för resultat. Skattningen av avelsvärdet ger oss en uppfattning om vilken effekt vi kan förvänta oss i kommande generationer av att använda det aktuella djuret i avel. Indexet uttrycker hundens skattade avelsvärde i förhållande till genomsnittet i rasen. Det genomsnittet definieras som ett index på 100. Generellt kan man säga att hundar med ett index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre avkommor än genomsnittet i rasen och vice versa. Det är viktigt att komma ihåg att ett index ger information om hundens avelsvärde just i fråga om denna egenskap. Inte om dess avelsvärde totalt.

Skattningen av avelsvärden görs med den s.k. BLUP-metoden. BLUP är en förkortning av ”Best Linear Unbiased Prediction”. Namnet ger en beskrivning av metodens egenskaper, d.v.s. det är en statistisk analys i vilken en linjär modell används för att få fram den ”bästa” skattningen av avelsvärdet utan några systematiska fel. I Sverige används sedan många år BLUP-metoden för skattning av avelsvärden inom mjölkko-, häst-, och fåraveln. På hundsidan har index för höft och armbågsdysplasi redan införts i några av våra grannländer, bland annat i Tyskland, Norge, Danmark och Finland. SKK arbetar med att ta fram ett HD-index för samtliga raser i Sverige. Arbetet är ett prioriterat projekt för SKK och förhoppningen är att den rutinmässiga användningen i de första fem ”pilotraserna” ska komma igång under 2010. Det HD-indexet kommer att publiceras i SKK:s webbtjänst Avelsdata.

Vid skattningen av avelsvärden utnyttjas alla tillgängliga data, d.v.s. all information om släktingar som finns i register för den aktuella rasen inkluderas i beräkningarna. En hunds index är inte ett statiskt värde, utan påverkas av nytillkommen information hos t.ex. avkommor eller syskon. Allteftersom nya hundar prövas eller undersöks ökar den tillgängliga information som
ligger till grund för avelsvärderingen. Därför måste de skattade avelsvärdena rutinmässigt uppdateras. Ju mer information skattningen av avelsvärdet baseras på, ju säkrare blir skattningen och desto mindre förändringar kommer ytterligare information att orsaka.

När en valp registreras får den ett index tal för var och en av de sex egenskapsvärden som finns i DogBase. Värdet baseras på hundens föräldrar. Man adderar föräldrarnas index tal och dividerar med två.


De sex egenskapsvärden som finns i Dogbase:
HD
Höftleder, ett värde över 100 innebär att hunden löper större risk än genomsnittet att drabbas av höftledsdysplasi.
NAS
Näsa, ett mått för hur bra hunden följer spår. Värdet ska vara så högt som möjligt för att ge en bra drivande hund.
SPU
Drevskall, ett lågt skall värde indikerar en hund som riskerar att bli hård i skallet. Ett högt värde motsatsen dvs lös.
SPW
Spårvilja, ett mått som bedöms med ledning av den tid hunden använder för att komma vidare på spåret. Här vill man ha ett högt värde.
STÖ
Stöber. (skogsarbete, söket, spår finnar viljan etc.) Här vill man ha ett högt värde.
SCH
Skott, ett värde under 100 innebär att hunden löper större risk än genomsnittet att drabbas av skottproblem.


Vilka prov moment påverkar dogbase?
JP, UKL och EP: Näsa, skall, spårvilja, skogsarbetet samt skott.
EPB och GP: Skogsarbetet samt skott.
ÖKL: Sökpoängen samt skott.
Egenskapsvärdet för HD påverkas från de officiella röntgen resultaten.
För avbrutna prov räknas de moment hunden deltagit i.


Användning
DogBase är ingen universalkur som botar allt, utan ett sätt att sålla bort det sämsta. De egenskaper där BLUP-index blir satt är bara ett litet urval egenskaper och det är absolut inte tillräckligt för att kunna föda upp goda jakthundar. Kännedom av egenskapsvärdena underlättar dock den nödvändiga men tidskrävande forskningen i avelsböckerna. Det betyder heller inte att avelshundarnas kvalitéer får stå tillbaka vad gäller jaktlust, skärpa, temperament, hälsa etc.
Det är naturligtvis inte så att den hund som har högst DogBase värden är den hund som är bäst. Däremot är det ett bra verktyg för att få bukt med oseriös avel och på det sättet långsiktigt höja rasens medelvärde. Använd DogBase med sunt förnuft!

Offentliga DogBase listor underlättar för de uppfödare som letar efter en avelshund och som information om föräldradjurs jaktliga meriter för aktuella valpkullar.

Skulle du finna några felaktigheter i informationen från DogBase, kontakta avelsrådet!


För mer information se:
DogBase – ein buch mit sieben siegeln, Hans-Heinrich Hemme
TG-verlag Beuing GmbH
Tysk Jaktterrier Klubb, DogBase & P-värde
Svenska kennelklubben

Hampus Vejkabo

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)